Monitor Polski

M.P.2019.1059

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 30 października 2019 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020

Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
W obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M.P. poz. 866) w załączniku nr 2 do obwieszczenia w części I "JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA NA ROK 2020" w tabeli E "Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu" w części II "Kury nieśne" w lp. 1 w kolumnie 3 "Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł/100 stanowisk i rok)" wyrazy "19,09" zastępuje się wyrazami "18,30".
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).