Zmiana obwieszczenia w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019.

Monitor Polski

M.P.2019.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 5 lutego 2019 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019

Na podstawie art. 99d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019 (M.P. poz. 1224) w pkt 1 wyrazy "696,70 zł" zastępuje się wyrazami "701,98 zł".
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).