Zmiana obwieszczenia w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania.

Monitor Polski

M.P.2019.795

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 5 września 2019 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532) ogłasza się:
W obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania (M.P. poz. 775) w załączniku nr 3 do obwieszczenia w tabeli lp. 4 otrzymuje brzmienie:
4nie więcej niż 15 000 000 MWh

oraz powyżej 10 000 000 MWh

zł/MWh1,285,131,540,64
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).