Monitor Polski

M.P.2017.1212

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 20 grudnia 2017 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za lata 2016 i 2017

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648) ogłasza się, co następuje:
W obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za lata 2016 i 2017 (M.P. poz. 662) w załączniku nr 2:
1) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Bonaire, Sint Eustatius i Saba;";

2) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) Islamska Republika Pakistanu;";

3) po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

"32a) Republika Azerbejdżanu;";

4) po pkt 50 dodaje się pkt 50a w brzmieniu:

"50a) Republika Singapuru;".

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U. poz. 2331).