Zmiana obwieszczenia o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Monitor Polski

M.P.2020.1006

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATEN TOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 października 2020 r.
zmieniające obwieszczenie o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288 i 1086) ogłasza się, co następuje:
W obwieszczeniu Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. poz. 740) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 5 wyrazy "9-11 października 2020 r." zastępuje się wyrazami "20-22 listopada 2020 r.";
2)
pkt 10-13 uchyla się.