Monitor Polski

M.P.2018.801

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. poz. 713) w pkt 11 wyrazy "w Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie" zastępuje się wyrazami "w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie".