Zmiana niektórych stawek amortyzacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1967.60.284

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 października 1967 r.
w sprawie zmiany niektórych stawek amortyzacyjnych.

Na podstawie § 10 ust. 2 uchwały nr 534 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski z 1966 r. Nr 65, poz. 312) zarządza się, co następuje:
W wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 534 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski z 1966 r. Nr 65, poz. 312) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w poz. 607 w rubryce 4 po wyrazach: "Urządzenia do przeprowadzania badań technicznych" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem 664-1 - Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna i elektroniczna do mierzenia wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych";
2)
w poz. 751 w rubryce 4 po wyrazach "Wyposażenie laboratoryjne" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej do przeprowadzania badań laboratoryjnych";
3)
skreśla się dotychczasową treść poz. 759;
4)
dodaje się nowe pozycje w brzmieniu:
1234567
607a664-1-Aparatura kontrolno-pomiarowa:
elektryczna i elektroniczna do mierzenia wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych20%-20%
751a--Wyposażenie laboratoryjne:
elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych20%-20%
Kioski, budki, domki campingowe o kubaturze poniżej 100 m3:
759--o konstrukcji trwałej i mieszanej na fundamencie trwałym5,02,07,0
759a--o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej na fundamencie trwałym8,04,012,0
759b--pozostałe13,05,018,0
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.