Monitor Polski

M.P.2016.488

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie zmiany nazwy Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów "Misja Łaski" w Krakowie na III Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 169) ogłasza się, zgodnie z wnioskiem Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, że zmieniona została nazwa Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów "Misja Łaski" w Krakowie na III Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).