Monitor Polski

M.P.2015.715

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany nazwy Zboru Białowieża na Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Białowieży

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 169) ogłasza się, zgodnie z wnioskiem Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, że zmieniona została nazwa Zboru Białowieża na Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Białowieży.
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).