Monitor Polski

M.P.1974.24.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1974 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 1974 r.
w sprawie zmiany nazwy Instytutu Włókien Sztucznych i Syntetycznych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129 i z 1973 r. Nr 12 poz. 89) zarządza się, co następuje:
§  1. Zmienia się nazwę Instytutu Włókien Sztucznych i Syntetycznych, utworzonego zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 września 1950 r., zmienionym zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. (Monitor Polski Nr A-105, poz. 1527), na Instytut Włókien Chemicznych.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.