Zmiana narodowego planu gospodarczego na 1971 r.

Monitor Polski

M.P.1971.17.120

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 marca 1971 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 19 marca 1971 r.
w sprawie zmiany narodowego planu gospodarczego na 1971 r.

Dla dalszej aktywizacji działalności gospodarczej zmierzającej do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz w celu stworzenia warunków zapewniających wzrost stopy życiowej społeczeństwa, a zwłaszcza poprawę położenia materialnego rodzin najniżej uposażonych i wielodzietnych, wprowadza się następujące zmiany w uchwale Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. o narodowym planie gospodarczym na 1971 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 327):
1.
1) Podstawowym zadaniem polityki gospodarczej w 1971 r. jest zmniejszenie powstałej w ubiegłych latach dysproporcji pomiędzy szybkim rozwojem gospodarczym kraju a niewystarczającym wzrostem stopy życiowej społeczeństwa. Należy zapewnić równorzędne traktowanie i harmonijne powiązanie planowania rozwoju społecznego i ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy warunków mieszkaniowych i zdrowotnych oraz warunków pracy i zabezpieczenia społecznego.
2)
Wprowadza się zmiany w proporcjach rozwojowych gospodarki narodowej oraz dochodach ludności, które pozwolą na zwiększenie tempa wzrostu funduszu spożycia w porównaniu z 1970 r. do ponad 7%, w tym tempa wzrostu spożycia dóbr konsumpcyjnych z dochodów osobistych do około 7,6%, co oznaczać będzie wzrost w przeliczeniu na 1 mieszkańca o 6,7%.
3)
Ustala się, że globalny fundusz płac będzie wyższy o około 8,1-8,6 mld zł. W konsekwencji wzrost przeciętnej płacy nominalnej brutto powinien się ukształtować w 1971 r. w granicach około 4,2%. Ponadto zwiększa się świadczenia społeczne o około 4,5 mld zł.
2.
1) Wzrost spożycia i dochodów ludności, o którym mowa w ust. 1, należy zapewnić przez dodatkowy wzrost produkcji, który umożliwi zwiększenie dostaw artykułów żywnościowych i przemysłowych artykułów konsumpcyjnych na rynek wewnętrzny oraz dodatkowy eksport, przeznaczony na zakup surowców dla przemysłu rolno-spożywczego, dodatkowy import pasz i artykułów rynkowych.
2)
Należy zwiększyć dostawy towarów z dodatkowej produkcji, importu oraz zapasów na zaopatrzenie rynku wewnętrznego w 1971 r. co najmniej o 18,2 mld zł.

W związku z tym globalna wartość dostaw w 1971 r., przy uwzględnieniu skutków dokonanej w dniu 12 grudnia 1970 r. zmiany cen powinna osiągnąć poziom około 528,2 mld zł.

3)
W ramach ogólnej kwoty określonej w pkt 2 należy zwiększyć dostawy artykułów żywnościowych co najmniej o 10,2 mld zł, w tym:

- mięsa i przetworów o około 104 tys. ton,

- drobiu i przetworów o około 12 tys. ton,

- tłuszczów zwierzęcych o około 21 tys. ton,

- masła o około 3 tys. ton,

- czekolady i wyrobów czekoladowych o około 9,4 tys. ton,

- kawy o około 5 tys. ton,

- ryżu o około 8 tys. ton,

- owoców cytrusowych o około 10 tys. ton,

4)
W ramach ogólnej kwoty określonej w pkt 2 należy zwiększyć dostawy artykułów nieżywnościowych co najmniej o 8,0 mld zł, w tym:

- węgla kamiennego o około 250 tys. ton

- wyrobów przemysłu elektromaszynowego o około 2,7 mld zł

- wyrobów przemysłu lekkiego o około 2,5 mld zł

- wyrobów przemysłu drzewnego o około 0,8 mld zł

- wyrobów przemysłu chemicznego o około 0,6 mld zł

- wyrobów hutnictwa żelaza o około 0,1 mld zł

- materiałów budowlanych o około 0,1 mld zł

- różnych artykułów konsumpcyjnych z importu o około 1,0 mld zł

5)
Zobowiązuje się Radę Ministrów do podjęcia starań zmierzających do dalszego zwiększenia dostaw artykułów konsumpcyjnych.
6)
W ramach programu poprawy sytuacji rynkowej należy dążyć do stworzenia warunków sprzyjających wydatnemu podniesieniu zakresu i jakości usług dla ludności, zwłaszcza ze strony organizacji spółdzielczych i rzemiosła.
3.
1) W oparciu o zwiększoną aktywność oraz inicjatywę załóg pracowniczych należy zapewnić środki dla zwiększenia produkcji przemysłowej ponad ustalenia zawarte w uchwale Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. o narodowym planie gospodarczym na 1971 r. co najmniej o 10 mld zł. W ramach tego wzrostu przewiduje się podniesienie produkcji:

- węgla kamiennego o 900 tys. ton,

- koksu o 250 tys. ton,

- wyrobów walcowanych o 40 tys. ton,

- samochodów osobowych o 2.500 sztuk,

- magnetofonów o 60 tys. sztuk,

- ceramiki stołowej o 5 mln zł cen zbytu,

- szkła gospodarczego o 11 mln zł cen zbytu,

- mebli o 210 mln zł cen zbytu,

- tkanin bawełnianych o 20,7 mln mb,

- tkanin jedwabnych o 1,1 mln mb.

2)
Przy wykonywaniu zwiększonych zadań produkcyjnych należy przestrzegać, aby:

- dodatkowa produkcja odpowiadała w pełni potrzebom rynku wewnętrznego bądź eksportu i była realizowana na podstawie zamówień odbiorców,

- było zapewnione oszczędne gospodarowanie materiałami i surowcami i zwiększona wydajność pracy.

4.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań objętych narodowym planem gospodarczym na 1971 r. i dodatkowej produkcji zobowiązuje się Radę Ministrów do podjęcia niezbędnych środków dla:

- usprawnienia kooperacji przemysłowej, w szczególności w zakresie zespołów i części maszyn, półfabrykatów chemicznych i metalowych,

- skrócenia cykli dostaw i zapewnienia dyscypliny w wykonywaniu zamówień,

- usprawnienia bilansowania surowców, materiałów, maszyn i urządzeń dla lepszego synchronizowania zaopatrzenia z zadaniami produkcyjnymi.

Weryfikacja bilansów zaopatrzeniowych powinna być dokonana w ciągu I kwartału 1971 r.

5.
Należy stworzyć warunki zapewniające przyśpieszenie wzrostu produkcji zwierzęcej, zwłaszcza trzody chlewnej i drobiu, jako tych gałęzi hodowli, które mogą w krótkim okresie czasu zapewnić poprawę zaopatrzenia rynku wewnętrznego. W tym celu należy w ramach zwiększonych dostaw towarów na rynek zwiększyć dla potrzeb wsi dostawy: pasz o 150 tys. ton, węgla kamiennego o 250 tys. ton, elementów ściennych o 150 mln sztuk, płyt azbestowo-cementowych o 300 tys. m2 oraz wyrobów walcowanych o 20 tys. ton.

Łączna wartość dodatkowych dostaw środków produkcyjno-inwestycyjnych przeznaczonych dla wsi powinna wynieść około 0,9 mld zł.

Poprawa zapatrzenia rolnictwa w środki produkcji powinna przyśpieszyć wzrost produkcji zwierzęcej w roku gospodarczym 1971/1972, z tym że już w 1971 r. należy osiągnąć wzrost skupu żywca drobiu o dalsze 9 tys. ton oraz skupu jaj o 200 mln sztuk.

W celu dalszej intensyfikacji produkcji roślinnej należy rozszerzyć produkcję buraków cukrowych i roślin oleistych w stopniu uzasadnionym potrzebami gospodarki narodowej.

6.
1) Zobowiązuje się Radę Ministrów do zapewnienia, aby we wszystkich jednostkach gospodarki uspołecznionej realizujących zadania produkcyjno-usługowe ustalone w narodowym planie gospodarczym na 1971 r. były przestrzegane zasady dyscypliny pracy i gospodarności w dysponowaniu zatrudnieniem i środkami funduszu płac - w celu zapewnienia wzrostu wydajności pracy i zachowania właściwych relacji pomiędzy wydatkowanym funduszem płac a zadaniami rzeczowymi.
2)
Szacuje się, że liczba zatrudnionych w gospodarce narodowej poza rolnictwem indywidualnym ukształtuje się w granicach 10.600-10.630 tys. osób. W gospodarce uspołecznionej liczba zatrudnionych (bez uczniów) wyniesie w 1971 r. około 9.930-9.950 tys. osób, co oznacza wzrost w porównaniu z ustaleniami uchwały z dnia 23 grudnia 1970 r. o narodowym planie gospodarczym na 1971 r. o 30-50 tys. osób.
7.
Zobowiązuje się Radę Ministrów do:

- zwiększenia eksportu towarów w r. 1971 o około 460 mln zł dewizowych,

- podjęcia kroków zmierzających do dalszego zwiększenia eksportu,

- zapewnienia równowagi płatniczej w obrotach z krajami kapitalistycznymi, przy zabezpieczeniu niezbędnej rezerwy dewizowej.

8.
1) Zobowiązuje się Radę Ministrów do przeznaczenia środków uzyskanych za zwiększony eksport na import towarów konsumpcyjnych oraz zboża i pasz.
2)
W ramach transakcji wymiennych w zakresie żywca i mięsa oraz za środki uzyskane z ponadplanowego eksportu bydła użytkowego należy zapewnić wyższe pokrycie zapotrzebowania rynku wewnętrznego na mięso wieprzowe i tłuszcze zwierzęce.
3)
W ramach importu maszyn i urządzeń należy preferować import maszyn, zapewniających szybki wzrost produkcji towarów na rynek wewnętrzny i eksport.
4)
Uznaje się za celowe wykorzystywanie kredytów zagranicznych dla potrzeb rozwoju gospodarki narodowej.
9.
1) W ramach globalnych nakładów inwestycyjnych, określonych uchwałą z dnia 23 grudnia 1970 r. o narodowym planie gospodarczym, należy przeznaczyć dodatkowe środki na:

- zwiększenie programu budownictwa mieszkaniowego o 660 mln zł,

- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe o 350 mln zł,

- budowę 9 poligonowych wytwórni elementów wielkopłytowych o 120 mln zł,

- zwiększenie ilości miejsc pracy dla kobiet o 250 mln zł.

2)
Zwiększone nakłady na budownictwo mieszkaniowe w 1971 r. należy wykorzystać na zwiększenie stanów surowych budynków co najmniej o 730 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań i o 25,5 tys. m2 powierzchni użytkowej lokali o przeznaczeniu socjalno-usługowym. W oparciu skorygowany plan w 1971 r. należy zapewnić w 1972 r. wzrost efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego co najmniej o 10%, tj. o około 15 tys. mieszkań w porównaniu z 1971 r.
3)
W celu stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnego budownictwa mieszkaniowego zaleca się zwiększenie o 120 mln złotych na ten cel kredytów bankowych dla ludności nierolniczej.
10.
Rada Ministrów powinna podjąć w terminie do dnia 30 kwietnia 1971 r. decyzje dla:

- zmniejszenia w miarę możliwości w wyniku oceny realizacji planu inwestycyjnego ogólnych rozmiarów inwestycji oraz przeciwdziałania przekroczeniu określonego na 1971 r. zaangażowania w budownictwie inwestycyjnym,

- przemieszczenia części nakładów określonych uchwałą z dnia 23 grudnia 1970 r. o narodowym planie gospodarczym na 1971 r., przewidzianych na niedostatecznie przygotowane pod względem dokumentacyjnym, kontraktowym i realizacyjnym inwestycje przemysłowe i inne - na nieodzowne dla szybkiego wzrostu zdolności produkcyjnych inwestycje w przemyśle wytwarzającym przedmioty spożycia, zakładów świadczących usługi dla ludności oraz na inne efektywne cele, zwłaszcza o małym udziale robót budowlanych,

- ograniczenia produkcji środków produkcji do rozmiarów wynikających z potrzeb planu inwestycyjnego, bilansów zaopatrzeniowych oraz eksportu,

- uniemożliwienia produkcji maszyn i urządzeń nie zamówionych i nie posiadających pokrycia w środkach inwestycyjnych oraz kapitalnych remontów.

11.
Zobowiązuje się Radę Ministrów w terminie do dnia 30 kwietnia 1971 r. do:

- obniżenia planowanego przyrostu zapasów w roku 1971 w przemyśle i budownictwie co najmniej o 2,5 mld zł. Rada Ministrów równocześnie podejmie środki, aby wygospodarowane w ten sposób rezerwy były przeznaczone na zwiększenie dostaw rynkowych i na eksport;

- opracowania programu zapewniającego osiągnięcie oszczędności w zużyciu paliw, surowców i materiałów, zwłaszcza w przemyśle i budownictwie;

- ustalenia dodatkowych zadań związanych z poprawa sytuacji magazynowej w jednostkach obrotu środkami produkcji, jak również w celu dostosowania struktury i poziomu zapasów w tych jednostkach do potrzeb odbiorców;

- ustalenia metody, organizacji i środków zapewniających racjonalną gospodarkę zapasami materiałów, surowców, paliw i robót w toku oraz wyrobów gotowych, tak aby zapewnić sprawną realizację zadań gospodarczych przy ogólnie zmniejszonym stanie zapasów.

12.
Zobowiązuje się Radę Ministrów do ustalenia w oparciu o niniejszą uchwalę szczegółowych zadań dla poszczególnych ministerstw i prezydiów rad narodowych oraz upoważnia się Radę Ministrów do dokonywania w niezbędnym zakresie zmian narodowego planu gospodarczego na 1971 r., wynikających między innymi z podejmowanych przez zakłady pracy dodatkowych inicjatyw produkcyjnych.
13.
Rada Ministrów złoży Sejmowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej sprawozdanie z przebiegu wykonania niniejszej uchwały w terminie do dnia 31 lipca 1971 r.