Monitor Polski

M.P.2015.98

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 2015 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 stycznia 2015 r.
zmieniający komunikat w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) w komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r. (M.P. poz. 388) wprowadza się następujące zmiany:
1) zdanie trzecie komunikatu otrzymuje brzmienie:

"W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 68 partii politycznych, spośród których 27 było zobowiązanych do załączenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.";

2) zdanie szóste komunikatu otrzymuje brzmienie:

"Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-19 i nr 21-72 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.";

3) po punkcie 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu:

"1a. Racja Polskiej Lewicy (EwP 140),";

4) w wykazie załączników zawierających sprawozdania partii politycznych skreśla się wyrazy "Załącznik nr 20 Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)";
5) skreśla się załącznik nr 20.