Monitor Polski

M.P.1952.A-1.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 12 grudnia 1951 r.
zmieniające i uzupełniające niektóre przepisy instrukcji o inwestycjach pozalimitowych.

Na podstawie § 14 uchwały Nr 45 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie inwestycji pozalimitowych (Monitor Polski Nr A-9, poz. 140) zarządza się, co następuje:
§  1. W instrukcji o inwestycjach pozalimitowych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 kwietnia 1951 r. w sprawie stosowania instrukcji o inwestycjach pozalimitowych (Monitor Polski Nr A-41, poz. 522), wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
1) § 6 skreśla się;
2) w § 9:
a) w ust. 1 na końcu zdania 1 dodaje się słowa "z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5",
b) dodaje się ust. 5 o treści następującej:

"5. Przy zgłoszeniu inwestycji pozalimitowej podejmowanej przez jednostki budżetowe lub ze środków budżetowych dowodem dysponowania potrzebnymi środkami finansowania jest zaświadczenie władzy, uprawnionej do zatwierdzenia preliminarza pozabudżetowych środków specjalnych, lub wydziału finansowego prezydium rady narodowej bezpośrednio wyższego stopnia, stwierdzające, że pokrycie finansowe dla inwestycji pozalimitowej będzie zapewnione w ramach preliminarza pozabudżetowych środków specjalnych lub budżetu dodatkowego.";

3) w § 13 dodaje się ust. 5 o następującej treści:

"5. Przepisy ust. 1-4 nie dotyczą inwestycji pozalimitowych podejmowanych przez jednostki budżetowe lub ze środków budżetowych.";

4) w § 14 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą inwestycji pozalimitowych podejmowanych przez jednostki budżetowe lub ze środków budżetowych.";

5) w § 15 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

"3. W zakresie inwestycji podejmowanych przez jednostki budżetowe lub ze środków budżetowych banki finansujące inwestycje otwierają w ramach rachunków bilansowych wpływów i rozchodów pozabudżetowych środków specjalnych odrębne rachunki poszczególnych inwestycji limitowych oraz poszczególnych inwestycji pozalimitowych, objętych jednym zgłoszeniem.";

6) w § 22 ust. 3 dodaje się na końcu zdanie następujące:

"Po zatwierdzeniu zgłoszeń inwestycji pozalimitowych podejmowanych przez jednostki budżetowe lub ze środków budżetowych władza zatwierdzająca przesyła w 3 egzemplarzach zgłoszenia w drodze służbowej inwestorom bezpośrednim.";

7) w § 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, oraz dodaje się ust. 2 o treści następującej:

"2. Jeżeli inwestycje pozalimitowe podejmowane są przez jednostki budżetowe lub ze środków budżetowych, inwestor bezpośredni po otwarciu w trybie obowiązujących przepisów rachunku inwestycji pozalimitowej przedstawia w banku finansującym inwestycje 2 egzemplarze zatwierdzonego zgłoszenia tej inwestycji. Bank zwraca 1 egzemplarz zgłoszenia inwestorowi stwierdzając podpisem przyjęcie do finansowania bądź też odmawia przyjęcia zgłoszenia, jeżeli posiada zastrzeżenia; powinien jednak podać wówczas przyczyny odmowy.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1951 r.