Zmiana granic miasta Wschowy.

Monitor Polski

M.P.1987.38.341

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1987 r.

UCHWAŁA Nr XXI/149/87
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W LESZNIE
z dnia 5 listopada 1987 r.
w sprawie zmiany granic miasta Wschowy.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 50, poz. 262, z 1986 r. Nr 47, poz. 227 oraz z 1987 r. Nr 14, poz. 83 i Nr 33, poz. 181) Wojewódzka Rada Narodowa w Lesznie uchwala, co następuje:
Włącza się do miasta Wschowy z gminy Wschowa:
1)
część obszaru wsi Osowa Sień o powierzchni 12,82 ha,
2)
część obszaru wsi Przyczyna Górna o powierzchni 66,45 ha.
Szczegółowego opisu granic miasta Wschowy dokona Wojewoda Leszczyński w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Leszczyńskiego.
Wykonanie uchwały powierza się Wojewodzie Leszczyńskiemu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.