Zmiana granic miasta Recza i niektórych gmin w województwie gorzowskim.

Monitor Polski

M.P.1987.17.148

Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1987 r.

UCHWAŁA Nr XVII/95/87
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 16 kwietnia 1987 r.
w sprawie zmiany granic miasta Recza i niektórych gmin w województwie gorzowskim.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185, Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 50, poz. 262 oraz z 1986 r. Nr 47, poz. 227) Wojewódzka Rada Narodowa w Gorzowie Wielkopolskim uchwala, co następuje:
Włącza się:
1)
do miasta Recza część obszaru wsi Wielgoszcz o powierzchni 9,01 ha z gminy Recz,
2)
do gminy Drezdenko obszar wsi Przeborowo o powierzchni 1.659,42 ha z gminy Dobiegniew,
3)
do gminy Słońsk część obszaru wsi Czarnów o powierzchni 389,85 ha z gminy Górzyca.
Szczegółowego opisu granic miasta Recza i gmin, zmienionych stosownie do przepisu § 1, dokona Wojewoda Gorzowski w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Gorzowskiego.
Wykonanie uchwały powierza się Wojewodzie Gorzowskiemu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1987 r.