Zmiana granic miasta Olsztyna.

Monitor Polski

M.P.1987.33.290

Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1987 r.

UCHWAŁA Nr XXII/147/87
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W OLSZTYNIE
z dnia 9 października 1987 r.
w sprawie zmiany granic miasta Olsztyna.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 50, poz. 262, z 1986 r. Nr 47, poz. 227 i z 1987 r. Nr 14, poz. 83) Wojewódzka Rada Narodowa w Olsztynie uchwala, co następuje:
Włącza się do miasta Olsztyna:
1)
część obszarów wsi: Dywity o powierzchni 25,80 ha, Kieźliny o powierzchni 83,14 ha, Redykajny o powierzchni 319,16 ha z gminy Dywity,
2)
część obszaru wsi Łupstych o powierzchni 21,43 ha z gminy Gietrzwałd,
3)
część obszarów wsi: Gutkowo o powierzchni 291,73 ha, Likusy o powierzchni 321,93 ha z gminy Jonkowo,
4)
część obszaru wsi Jaroty o powierzchni 232,38 ha z gminy Stawiguda.
Szczegółowego opisu granic miasta Olsztyna dokona Wojewoda Olsztyński w drodze zarządzenia, które podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.