Monitor Polski

M.P.1990.19.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1990 r.

UCHWAŁA Nr IX/64/90
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W SUWAŁKACH
z dnia 30 kwietnia 1990 r.
w sprawie zmiany granic miasta Olecka i gminy Olecko oraz miasta Pisza i gminy Pisz.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) uchwala się, co następuje:
§  1. Włącza się:
1) do miasta Olecka z gminy Olecko część obrębu geodezyjnego Lesk o powierzchni 27,46 ha oraz część wsi Rosochackie o powierzchni 41,31 ha,
2) do miasta Pisza z gminy Pisz część obszaru wsi Wąglik o powierzchni 21,29 ha.
§  2. Szczegółowego opisu odcinków granic zmienionych stosownie do przepisu § 1 dokona Wojewoda Suwalski w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego.
§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wojewodzie Suwalskiemu.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1990 r.