Zmiana granic miasta Mikołowo i miasta Katowice.

Monitor Polski

M.P.1986.18.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1986 r.

UCHWAŁA Nr XIII/105/86
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W KATOWICACH
z dnia 23 maja 1986 r.
w sprawie zmiany granicy miasta Mikołowa i miasta Katowic.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173 oraz z 1985 r. Nr 14, poz. 60) Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach uchwala, co następuje:
Włącza się do miasta Mikołowa z miasta Katowic obszar o powierzchni 23,34 ha, stanowiący przysiółek Kopaniny Lewe.
Szczegółowego opisu nowego odcinka granicy między Katowicami a Mikołowem dokona Wojewoda Katowicki w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1986 r.