Monitor Polski

M.P.1985.46.307

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1985 r.

UCHWAŁA Nr XV/68/85
RADY NARODOWEJ MIASTA KRAKOWA
z dnia 11 grudnia 1985 r.
w sprawie zmiany granic miasta Krakowa.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173 oraz z 1985 r. Nr 14, poz. 60) uchwala się, co następuje:
§  1. Włącza się do miasta Krakowa:
1) z gminy Kocmyrzów-Luborzyca obszar wsi Węgrzynowice o powierzchni 180,10 ha oraz obszar wsi Wróżenice o powierzchni 290,28 ha,
2) z gminy Świątniki Górne część obszaru wsi Zbydniowice o powierzchni 42,55 ha.
§  2. Szczegółowego opisu granic miasta Krakowa dokona Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia. Zarządzenie to podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Krakowskiego.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.