Monitor Polski

M.P.1990.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1990 r.

UCHWAŁA Nr IX/65/89
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W OPOLU
z dnia 30 listopada 1989 r.
w sprawie zmiany granic miasta Kolonowskie i gminy Kolonowskie.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) Wojewódzka Rada Narodowa w Opolu uchwala, co następuje:
§  1. Włącza się do gminy Kolonowskie z miasta Kolonowskie środkową część ulicy Sienkiewicza i końcową część ulicy Arki Bożka wraz z przyległymi do nich działkami o łącznej powierzchni 5,4010 ha.
§  2. Szczegółowego opisu granic wymienionych w § 1 dokona Wojewoda Opolski w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.