Monitor Polski

M.P.1987.35.299

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1987 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/174/87
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W GDAŃSKU
z dnia 23 listopada 1987 r.
w sprawie zmiany granic miasta Gdyni.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 50, poz. 262, z 1986 r. Nr 47, poz. 227 oraz z 1987 r. Nr 14, poz. 83 i Nr 33, poz. 181) Wojewódzka Rada Narodowa w Gdańsku uchwala, co następuje:
§  1. Włącza się do miasta Gdyni:
1) z miasta Rumia obszar o powierzchni 742,99 ha,
2) z gminy Kosakowo część obszaru wsi Pogórze o powierzchni 55,06 ha.
§  2. Szczegółowego opisu odcinków granic miast Gdyni i Rumi oraz gminy Kosakowo, zmienionych stosownie do przepisu § 1, dokona Wojewoda Gdański w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.