Zmiana granic gmin Radziechowy-Wieprz i Lipowa.

Monitor Polski

M.P.1986.18.129

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1986 r.

UCHWAŁA Nr XIV/101/86
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 28 maja 1986 r.
w sprawie zmiany granic gmin Radziechowy-Wieprz i Lipowa.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173 oraz z 1985 r. Nr 14, poz. 60) Wojewódzka Rada Narodowa w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:
Włącza się do gminy Lipowa obszar wsi Radziechowy o powierzchni 82 ha, stanowiący przysiółek pod nazwą Twardorzeczka z gminy Radziechowy-Wieprz.
Szczegółowego opisu granic gmin zmienionych stosownie do § 1 dokona Wojewoda Bielski w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Bielskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1986 r.