Monitor Polski

M.P.1990.18.143

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1990 r.

UCHWAŁA Nr 75/XIII
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W ŁOMŻY
z dnia 26 kwietnia 1990 r.
w sprawie zmiany granic gmin Przytuły i Stawiski.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) Wojewódzka Rada Narodowa w Łomży uchwala, co następuje:
§  1. Włącza się do gminy Przytuły z gminy Stawiski obszar wsi Bagienice o powierzchni 217,19 ha.
§  2. Szczegółowego opisu odcinków granic gmin, zmienionych stosownie do przepisu § 1, dokona Wojewoda Łomżyński w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łomżyńskiego.
§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wojewodzie Łomżyńskiemu.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1990 r.