Monitor Polski

M.P.1987.9.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1987 r.

UCHWAŁA Nr XX/117/87
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W CHEŁMIE
z dnia 29 stycznia 1987 r.
w sprawie zmiany granic gmin Dorohusk i Ruda Huta.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 50, poz. 262 oraz z 1986 r. Nr 47, poz. 227) Wojewódzka Rada Narodowa w Chełmie uchwala, co następuje:
§  1. Włącza się do gminy Ruda Huta część obszaru wsi Świerże o powierzchni 197,25 ha, obejmującego: kolonię Konotopa oraz przysiółki pod nazwą Olendry i Zielone Grądy z gminy Dorohusk.
§  2. Szczegółowego opisu odcinków granic gmin zmienionych stosownie do przepisu § 1 dokona Wojewoda Chełmski w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Chełmskiego.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1987 r.