Zm.: zarządzenie z dnia 9 września 1952 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen.... - M.P.1955.102.1403 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie z dnia 9 września 1952 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie.

Monitor Polski

M.P.1955.102.1403

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1955 r.

ZARZĄDZENIE NR 325
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 października 1955 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 9 września 1952 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1952 r. w sprawie poddania wyższych szkół wychowania fizycznego przepisom ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. Nr 34, poz. 242) zarządza się, co następuje:
W § 2 zarządzenia Nr 214 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 1952 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie (Monitor Polski Nr A-79, poz. 1277) przepis ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Nauka w Studium trwa 5 lat i jest prowadzona według programu obowiązującego w wyższych szkołach wychowania fizycznego".

Studenci Studium Zaocznego Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 1954/55 lub wcześniej, kończą studia według planu czteroletniego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1955 r.