Zm.: zarządzenie z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy i lekarzy dentystów.

Monitor Polski

M.P.1957.69.427

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 13 sierpnia 1957 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy i lekarzy dentystów.

Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 48, poz. 229 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy i lekarzy dentystów (Monitor Polski Nr 106, poz. 1414) wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 po ust. 3 wstawia się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Do stażu pracy lekarza zalicza się uprzednio posiadany staż pracy w zawodzie lekarza dentysty".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1957 r.