§ 1. - Zm.: zarządzenie z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy i lekarzy dentystów.

Monitor Polski

M.P.1957.69.427

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1957 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy i lekarzy dentystów (Monitor Polski Nr 106, poz. 1414) wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 po ust. 3 wstawia się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Do stażu pracy lekarza zalicza się uprzednio posiadany staż pracy w zawodzie lekarza dentysty".