Zm.: zarządzenie z dnia 8 czerwca 1954 r. w sprawie branżowych planów kont.

Monitor Polski

M.P.1957.47.290

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 maja 1957 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 8 czerwca 1954 r. w sprawie branżowych planów kont.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1954 r. w sprawie branżowych planów kont (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-67, poz. 851 i z 1956 r. Nr 105, poz. 1219) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 skreśla się pkt 3,
2)
w § 6 ust. 1 skreśla się wyrazy "pkt 1 i 2",
3)
w § 7 ust. 1 skreśla się wyrazy "i 3".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.