Zm.: zarządzenie z dnia 7 listopada 1956 r. w sprawie terminów składania rocznych sprawozdań finansowych.

Monitor Polski

M.P.1958.88.493

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 listopada 1958 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 7 listopada 1956 r. w sprawie terminów składania rocznych sprawozdań finansowych.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1956 r. w sprawie terminów składania rocznych sprawozdań finansowych (Monitor Polski Nr 105, poz. 1212) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy "do dnia 5 lutego roku następującego" zastępuje się wyrazami "w ciągu jednego miesiąca i pięciu dni";
2)
w § 2 wyrazy "w terminie do dnia 25 lutego roku następującego" zastępuje się wyrazami "w ciągu jednego miesiąca i dwudziestu pięciu dni".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.