Monitor Polski

M.P.1961.66.284

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 lipca 1961 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 6 maja 1960 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym oraz w spłacaniu należności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu inwestycji dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 35 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61 i z 1960 r. Nr 51, poz. 300) oraz § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom (Dz. U. Nr 17, poz. 93) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 maja 1960 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym oraz w spłacaniu należności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu inwestycji dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju (Monitor Polski Nr 44, poz. 212), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 i w § 7 ust. 1 wyrazy "do dnia 31 grudnia 1961 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 1963 r.";
2) w § 3 ust. 1 liczbę "30.000" zastępuje się liczbą "50.000";
3) w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia dodaje się w powiecie lubaczowskim w kolumnie "Nazwa gromad" przed wyrazem "Cewków" wyrazy "miasto Cieszanów i gromady Basznia Dolna".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.