Zm.: zarządzenie z dnia 6 lutego 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu bankowego na rok 1956 na budowę domów ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1958.37.213

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 3 maja 1958 r.
o zmianie zarządzenia z dnia 6 lutego 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu bankowego na rok 1958 na budowę domów ze środków własnych ludności.

Na podstawie § 7 ust. 2 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 lutego 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu bankowego na rok 1958 na budowę domów ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 15, poz. 95) w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) budowa jest realizowana na podstawie projektów typowych zawartych w wydanym przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Warszawie katalogu domków typowych nr 1 pod numerami 008, 0110, 0130, 0216 oraz katalogu domków typowych nr 2 pod numerami 0011, 0139, 0143, 0146, 0154, 0159, 0224".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r.