Zm.: zarządzenie z dnia 5 lipca 1954 r. w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1958.11.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 1958 r.

ZARZĄDZENIE NR 25
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lutego 1958 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 5 lipca 1954 r. w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

W zarządzeniu nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1954 r. w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-67, poz. 849, z 1955 r. Nr 36, poz. 351 i z 1956 r. Nr 79, poz. 957) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. 1. Pracownicy delegowani na kursy doszkalania zawodowego, trwające dłużej niż 400 kursogodzin, otrzymują przez okres przebywania na kursie ryczałt w wysokości ostatniego uposażenia netto, z tym że wysokość ryczałtu nie może przekroczyć sumy 900 zł miesięcznie. Poza tym mają oni prawo do otrzymania zasiłku rodzinnego według obowiązujących przepisów.

2. Pracownicy delegowani na kursy doszkalania zawodowego, trwające krócej niż 400 kursogodzin, otrzymują z zakładów pracy za czas przebywania na kursie wynagrodzenie obliczone na zasadach obowiązujących przy wypłacie wynagrodzenia za czas urlopu oraz bezpłatne zakwaterowanie na czas trwania kursu.

3. Pracownicy, wymienieni w ust. 1 i 2, delegowani na kursy doszkalania zawodowego:

a) uprawnieni do pobierania zasiłków rodzinnych na trzech lub więcej członków rodziny korzystają przez okres przebywania na kursie z bezpłatnego wyżywienia w ośrodkach kursowych,

b) uprawnieni do pobierania zasiłków rodzinnych na dwóch członków rodziny ponoszą 30% kosztów swego wyżywienia w ośrodkach kursowych,

c) uprawnieni do pobierania zasiłków rodzinnych na jednego członka rodziny ponoszą 50% kosztów swego wyżywienia w ośrodkach kursowych,

d) nie uprawnieni do pobierania zasiłków rodzinnych korzystają z wyżywienia w ośrodkach kursowych na zasadzie całkowitej odpłatności.

4. Nauczyciele delegowani na trwające krócej niż 400 kursogodzin kursy organizowane dla nauczycieli korzystają przez okres przebywania na kursie z bezpłatnego wyżywienia w ośrodkach kursowych.

5. Ryczałt i zasiłki rodzinne dla pracowników delegowanych na kursy doszkalania zawodowego wypłaca jednostka zatrudniająca delegowanego pracownika.

Ryczałt i zasiłki rodzinne pracowników spółdzielni produkcyjnych delegowanych na kursy doszkalania zawodowego wypłacają ze swoich kredytów ośrodki kursowe.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.