§ 1. - Zm.: zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Monitor Polski

M.P.1959.1.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 1959 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (Monitor Polski Nr 24, poz. 143) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wprowadza się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Cenę sprzedażną 1 ha nieużytków właściwych ustala się w wysokości 50% ceny gruntów ornych lub użytków zielonych w klasie VI, określonej w ust. 1 i 2, zależnie od tego, do jakiego rodzaju użytków rolnych one przylegają.

5. Tereny torfowe eksploatowane o średniej miąższości torfu poniżej 0,5 m wycenia się jak przyległe do nich użytki rolne, o średniej miąższości torfu ponad 0,5 m do 1,5 m wycenia się według ceny użytków zielonych w II klasie, a o średniej miąższości torfu powyżej 1,5 m - według ceny użytków zielonych w I klasie, określonej w ust. 1 i 2.";

2)
w § 5 wprowadza się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Na terenach określonych w § 1 ust. 2 ustala się cenę budynków sprzedawanych repatriantom wymienionym w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71) w wysokości 80% ceny określonej przez rzeczoznawców, a ponadto upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych na tych terenach do dalszego obniżenia w drodze uchwały ceny budynków usytuowanych na gruntach klasy V i VI w miejscowościach niedostatecznie zagospodarowanych, zależnie od sytuacji materialnej repatrianta, w granicach do 20% na wniosek wojewódzkiego oddziału Banku Rolnego.

6. W razie gdy łączna cena budynków w jednym gospodarstwie, obliczona na zasadach ust. 5, jest wyższa niż 150.000 zł, przyjmuje się cenę sprzedażną tych budynków w wysokości 150.000 zł."