Monitor Polski

M.P.1953.A-103.1398

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 9 listopada 1953 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Handlu Wewnętrznego.

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr 16 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami (Monitor Polski Nr A-9, poz. 82) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Handlu Wewnętrznego (Monitor Polski Nr A-81, poz. 966) § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy §§ 29 i 30 mają odpowiednie zastosowanie".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 września 1953 r.