Zm.: zarządzenie z dnia 4 maja 1951 r. w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o... - M.P.1953.A-96.1338 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie z dnia 4 maja 1951 r. w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Monitor Polski

M.P.1953.A-96.1338

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 1953 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 15 października 1953 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 4 maja 1951 r. w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 19, poz. 155 i z 1952 r. Nr 28, poz. 191) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 maja 1951 r. w sprawie trybu powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-46, poz. 603 i z 1952 r. Nr A-41, poz. 584) wprowadza się następującą zmianę:

w § 9 ust. 1 wyrazy "od 8 do 12 zł" zastępuje się wyrazami "od 9 do 13 zł".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.