§ 1. - Zm.: zarządzenie z dnia 4 maja 1951 r. w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o... - M.P.1953.A-96.1338 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: zarządzenie z dnia 4 maja 1951 r. w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Monitor Polski

M.P.1953.A-96.1338

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 1953 r.
§  1.
W zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 maja 1951 r. w sprawie trybu powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-46, poz. 603 i z 1952 r. Nr A-41, poz. 584) wprowadza się następującą zmianę:

w § 9 ust. 1 wyrazy "od 8 do 12 zł" zastępuje się wyrazami "od 9 do 13 zł".