Zm.: zarządzenie z dnia 4 lipca 1953 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o prowadzeniu ewidencji pojazdów mechanicznych przez jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych.

Monitor Polski

M.P.1957.91.541

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 11 listopada 1957 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 4 lipca 1953 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o prowadzeniu ewidencji pojazdów mechanicznych przez jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie używania niektórych pojazdów mechanicznych (Dz. U. z 1955 r. Nr 36, poz. 225 oraz z 1957 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 49, poz. 239) zarządza się, co następuje:
W instrukcji o prowadzeniu ewidencji pojazdów mechanicznych przez jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 4 lipca 1953 r. (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-77, poz. 923 i z 1956 r. Nr 6, poz. 52), wprowadza się następujące zmiany:

w § 8 ust. 1 po wyrazie "kategorii (§ 6)" dodaje się wyrazy "a jeżeli chodzi o samochody, naczepy i przyczepy specjalne bądź z nadwoziami specjalnymi (§ 6 ust. 2 pkt 1 lit. i), s), w) - również według ich przeznaczenia (np. chłodnie, polewaczki itp.)".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.