Zm.: zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1957 r. w sprawie składu, siedziby i trybu postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Monitor Polski

M.P.1960.76.351

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 października 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 19 września 1960 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1957 r. w sprawie składu, siedziby i trybu postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Na podstawie art. 70 i 71 ustawy z dnia 28 kwietnia 1952 r. o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej (Dz. U. Nr 25, poz. 171) w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 31 sierpnia 1957 r. w sprawie składu, siedziby i trybu postępowania morskich komisji dyscyplinarnych (Monitor Polski z 1957 r. Nr 74, poz. 452 i z 1959 r. Nr 10, poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powołuje się Odwoławczą Morską Komisję Dyscyplinarną w Warszawie, zwaną dalej «Komisją Odwoławczą»";

2)
w § 5:
a)
w ust. 2 skreśla się wyrazy "a także Komisji Odwoławczej",
b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu następującym:

"3. W skład Komisji Odwoławczej wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz 15 członków, w tym 4 przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Zawodowego i przynajmniej 5 przedstawicieli armatorów.";

3)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Członków Komisji Odwoławczej powołuje Minister Żeglugi spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Główny Związku Zawodowego i armatorów żeglugi międzynarodowej oraz spośród pracowników organów morskiej administracji państwowej.

2. Przewodniczący Komisji Odwoławczej powinien mieć wyższe wykształcenie prawnicze.";

4)
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Komisja orzeka w kompletach w składzie przewodniczącego i dwóch członków. Komisja Odwoławcza orzeka w kompletach w składzie przewodniczącego i czterech członków.";

5)
dotychczasową treść § 24 oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w następującym brzmieniu:

"2. Przewodniczący Komisji Odwoławczej może zarządzić rozprawę na sesji wyjazdowej w Gdyni lub w Szczecinie.";

6)
w § 25a ust. 1 wyrazy "art. 95 przepisów o postępowaniu administracyjnym" zastępuje się wyrazami "przepisami o postępowaniu administracyjnym";
7)
§ 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 1. Czynności kancelaryjne i gospodarcze związane z działalnością komisji i rzeczników dyscyplinarnych przy komisjach załatwiają urzędy morskie właściwe dla siedziby komisji. Budżety tych urzędów obejmują wydatki związane z działalnością komisji i rzeczników dyscyplinarnych przy komisjach.

2. Czynności kancelaryjne i gospodarcze związane z działalnością Komisji Odwoławczej załatwia Ministerstwo Żeglugi, którego budżet obejmuje wydatki związane z działalnością Komisji Odwoławczej i rzecznika dyscyplinarnego przy Komisji Odwoławczej."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.