Zm.: zarządzenie z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Monitor Polski

M.P.1962.11.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 23 stycznia 1962 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 zarządzenia nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1958 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów o zaopatrywaniu prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego (Monitor Polski Nr 10, poz. 59) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego (Monitor Polski z 1958 r. Nr 23, poz. 138 i z 1959 r. Nr 6, poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zakup tkanin w metrażu i wyrobów ze złota jest zabroniony.";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Zakup przez prywatne przedsiębiorstwa handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego od ludności towarów pochodzenia zagranicznego i towarów nabytych przez zbywających w instytucjach zajmujących się eksportem wewnętrznym może być dokonywany tylko w ramach specjalności branżowej, na którą przedsiębiorstwo posiada zezwolenie, i pod warunkiem że do dowodu zakupu tych towarów dołączony zostanie dowód odprawy celnej lub dowód nabycia towaru w instytucji zajmującej się eksportem wewnętrznym.

2. Jeżeli nabywana jest część artykułów wymienionych w dowodzie odprawy celnej lub w dowodzie nabycia towaru w instytucji zajmującej się eksportem wewnętrznym, posiadacze zezwoleń na prowadzenie prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego obowiązani są odnotować w swoich aktach dane dotyczące daty i numeru dowodu celnego (dowodu nabycia towaru w instytucji zajmującej się eksportem wewnętrznym), ilość towaru, na jaką jest wystawiony dowód, oraz nazwę instytucji wystawiającej dowód. Na dowodzie odprawy celnej (dowodzie zakupu towaru w instytucji zajmującej się eksportem wewnętrznym) należy odnotować ilość nabytego towaru oraz potwierdzając dokonaną adnotację czytelnym podpisem, datą oraz pieczęcią sklepu, zwrócić dowód sprzedającemu.";

3)
w § 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organy administracji handlu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych rozpatrują wnioski prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego w sprawie zaopatrzenia przez państwowe i spółdzielcze jednostki handlu hurtowego, a w branżach, w których nie występują jednostki handlu hurtowego - przez uspołecznione zakłady produkcyjne.",

b)
w ust. 2 na początku zdania wyraz "Zgłaszanie" zastępuje się wyrazem "Rozpatrzenie";
4)
w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zaopatrzenie prywatnych przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego w napoje zawierające więcej niż 4,5% alkoholu może nastąpić tylko na podstawie zezwolenia wydanego w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 maja 1960 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania (Dz. U. Nr 28, poz. 162).";

5)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Organy administracji handlu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych dopuszczając prywatne przedsiębiorstwa handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego do zaopatrzenia ze źródeł uspołecznionych czynią o tym adnotację w zezwoleniu na prowadzenie przedsiębiorstwa".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.