Zm.: zarządzenie z dnia 31 lipca 1958 r. w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

Monitor Polski

M.P.1960.67.318

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE Nr 159
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 sierpnia 1960 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 31 lipca 1958 r. w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa (Dz. U. z 1958 r. Nr 15, poz. 67 i Nr 48, poz. 237 oraz z 1960 r. Nr 32, poz. 178) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1958 r. w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi (Monitor Polski Nr 60, poz. 336) wprowadza się następujące zmiany:
1)
wprowadza się nowy § 2 w brzmieniu:

"§ 2. Wynagrodzenie według zasad określonych w § 1 wypłaca się sołtysowi wtedy, gdy dobrowolne wpłaty ze wsi, w której dokonuje inkasa, wyniosły sumę co najmniej równą sumie z roku poprzedniego. Jeżeli suma dobrowolnych wpłat jest wyższa, sołtys otrzymuje od nadwyżki dodatkową prowizję, według następujących stawek:

a) od nadwyżki do 5% zeszłorocznych dobrowolnych wpłat - wynagrodzenie jest o 100% wyższe,

b) od nadwyżki powyżej 5% zeszłorocznych dobrowolnych wpłat - wynagrodzenie jest o 200% wyższe.

Jeżeli natomiast suma dobrowolnych wpłat wskutek niedostatecznej pracy sołtysa jest niższa niż w roku poprzednim, prezydium powiatowej rady narodowej może zmniejszyć sołtysowi wynagrodzenie w granicach do 50% kwoty należnej za okres wypłaty."

2)
dotychczasowe paragrafy 2, 3, 4 i 5 otrzymują nową kolejną numerację 3, 4, 5 i 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1960 r.