Zm.: zarządzenie z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie gospodarowania odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1958.19.124

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 21 marca 1958 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie gospodarowania odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz zarządzenia nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1957 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski z 1957 r. Nr 9, poz. 65 i z 1958 r. Nr 5, poz. 18) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie gospodarowania odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 106, poz. 1235) wprowadza się następującą zmianę:

po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a.

Rzemieślnicy i inne osoby prywatne mogą nabywać odpadki, a także materiały i wyroby gotowe nie nadające się do wykorzystania przez posiadacza wskutek zużycia, zniszczenia, uszkodzenia lub wady wyłącznie na cele produkcyjne lub dla potrzeb własnego gospodarstwa bez prawa odsprzedaży z zyskiem. Przed zawarciem umowy państwowa jednostka organizacyjna powinna zażądać od nabywcy złożenia oświadczenia na piśmie, do jakich celów artykuł zostaje nabyty, i uprzedzić go o odpowiedzialności karnej za wprowadzenie artykułu do obrotu (art. 9 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia - Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244)."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.