Monitor Polski

M.P.1960.82.375

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 22 października 1960 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1958 r. w sprawie wydawania przez zakłady pracy zaświadczeń dla dokonywania zakupów ratalnych.

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały nr 125 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1958 r. w sprawie sprzedaży na raty w jednostkach handlu uspołecznionego i oddziałach zaopatrzenia robotniczego, zmienionej uchwałami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów nr 329 z dnia 1 września 1958 r., nr 463 z dnia 4 grudnia 1958 r. i nr 219 z dnia 1 czerwca 1959 r., zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 sierpnia 1958 r. w sprawie wydawania przez zakłady pracy zaświadczeń dla dokonywania zakupów ratalnych (Monitor Polski Nr 74, poz. 436) wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się § 5, a § 6 i § 7 otrzymują odpowiednio kolejną numerację jako § 5 i § 6,
2) skreśla się załącznik nr 3.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.