Zm.: zarządzenie z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli trzody chlewnej poszczególnych ras i typów.

Monitor Polski

M.P.1959.43.202

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 24 kwietnia 1959 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli trzody chlewnej poszczególnych ras i typów.

Na podstawie art. 8 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o organizacji hodowli zwierząt zarodowych (Dz. U. Nr 6, poz. 34) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli trzody chlewnej poszczególnych ras i typów (Monitor Polski Nr 93, poz. 1200) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w pkt 4 lit. d) skreśla się wyrazy: "biłgorajski", "chełmski" i "oraz powiat miejski Chełm",
b)
w pkt 2 lit. i) otrzymuje brzmienie:

"biłgorajski, janowski, chełmski, hrubieszowski, tomaszowski oraz powiat miejski Chełm",

2)
w § 2 pkt 2 po wyrazach "rasy białej zwisłouchej" dodaje się wyrazy: "oraz na terenie powiatu poznańskiego w województwie poznańskim trzodę chlewną typu tzw. złotnickiego".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.