Zm.: zarządzenie z dnia 29 lutego 1956 r. w sprawie trybu postępowania przy rejestrowaniu cen porównywalnych na nowoprodukowane artykuły i roboty o charakterze przemysłowym w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Monitor Polski

M.P.1957.41.271

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1957 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 21 maja 1957 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 29 lutego 1956 r. w sprawie trybu postępowania przy rejestrowaniu cen porównywalnych na nowo produkowane artykuły i roboty o charakterze przemysłowym w Głównym Urzędzie Statystycznym.

W związku z § 1 uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie zniesienia w spółdzielczości pracy cen fabrycznych i porównywalnych zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 lutego 1956 r. w sprawie trybu postępowania przy rejestrowaniu cen porównywalnych na nowo produkowane artykuły i roboty o charakterze przemysłowym w Głównym Urzędzie Statystycznym (Monitor Polski Nr 20, poz. 267) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz Zarząd Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy";
2)
w § 2 ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz wojewódzkie związki spółdzielczości pracy".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1957 r.