Zm.: zarządzenie z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie sprzedaży nowych samochodów osobowych nabywcom indywidualnym.

Monitor Polski

M.P.1959.7.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 14 stycznia 1959 r.
o zmianie zarządzenia z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie sprzedaży nowych samochodów osobowych nabywcom indywidualnym.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) i § 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do tych pojazdów oraz o normowaniu zużycia materiałów pędnych w eksploatacji i obsłudze pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr 105, poz. 1209) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie sprzedaży nowych samochodów osobowych nabywcom indywidualnym (Monitor Polski z 1957 r. Nr 98, poz. 572 i z 1958 r. Nr 31, poz. 180) wprowadza się w § 1 następujące zmiany:
1)
w ust. 2 pkt 1 wyrazy "Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Sprzętu Samochodowego "Motozbyt" w Warszawie" zastępuje się wyrazami "Warszawskie Biuro Zaopatrzenia Sprzętu Samochodowego "Motozbyt" w Warszawie";
2)
w ust. 2 pkt 5 wyraz "województw" zastępuje się wyrazem "województwa" oraz skreśla się wyrazy "i rzeszowskiego,";
3)
w ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) Rzeszowskie Biuro Zaopatrzenia Sprzętu Samochodowego "Motozbyt" w Rzeszowie - osobom zamieszkałym na terenie województwa rzeszowskiego".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.