Monitor Polski

M.P.1954.83.969

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 września 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO
z dnia 28 sierpnia 1954 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 28 lutego 1952 r. w sprawie korzystania z usług i kontraktacji nie uspołecznionych przedsiębiorstw ciężarowego transportu drogowego.

Na podstawie § 24 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy (Dz. U. Nr 64, poz. 442) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 28 lutego 1952 r. w sprawie korzystania z usług i kontraktacji nie uspołecznionych przedsiębiorstw ciężarowego transportu drogowego (Monitor Polski Nr A-24, poz. 307) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) wprowadza się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepis ust. 1 nie odnosi się do branżowych przedsiębiorstw, biur i działów transportowych, działających dla potrzeb przedsiębiorstw, trudniących się dystrybucją artykułów przemysłowych i produktów rolnych.",

b) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3, jednocześnie w ustępie tym po wyrazach "podmioty gospodarki uspołecznionej" dodaje się wyrazy "w tym również jednostki transportowe wymienione w ust. 2", a po wyrazach "gdy ich poszczególne kategorie upoważni do tego" - wyrazy "na okres przejściowy";
2) w § 5:
a) w ust. 1 wyrazy "§ 2 ust. 2" zastępuje się wyrazami "§ 2 ust. 3",
b) w ust. 2 wyrazy "§ 2 ust. 2" zastępuje się wyrazami "§ 2 ust. 3", a ponadto w ustępie tym po wyrazach "w § 2 ust. 3" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem przedsiębiorstw trudniących się dystrybucją artykułów przemysłowych i produktów rolnych".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.