Monitor Polski

M.P.1956.22.282

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 marca 1956 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 26 stycznia 1956 r. w sprawie trybu rejestracji roszczeń i zobowiązań związanych z przejęciem mienia spółdzielni przez jednostki państwowe.

Na podstawie § 10 ust. 2 uchwały nr 1019 Prezydium Rządu z dnia 17 grudnia 1955 r. w sprawie źródeł pokrycia zobowiązań jednostek państwowych za nabyte mienie spółdzielni (Monitor Polski z 1956 r. Nr 11, poz. 135) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1956 r. w sprawie trybu rejestracji roszczeń i zobowiązań związanych z przejęciem mienia spółdzielni przez jednostki państwowe (Monitor Polski Nr 11, poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 oraz w § 5 ust. 2 termin "17 marca 1956 r." zastępuje się terminem "11 maja 1956 r.";
2) w załączniku nr 3 wyrazy "podpis głównego księgowego jednostki spółdzielczej" zastępuje się wyrazami "podpis głównego księgowego jednostki państwowej".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 lutego 1956 r.