Monitor Polski

M.P.1954.A-79.929

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA
z dnia 2 lutego 1954 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie zawierania umów w zakresie dostaw, robót i usług z osobami nie wymienionymi w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych oraz w sprawie udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia tych umów.

Na podstawie §§ 12, 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. z 1949 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 58, poz. 448 oraz z 1952 r. Nr 19, poz. 116) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 2 zarządzenia Ministra Górnictwa z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie zawierania umów w zakresie dostaw, robót i usług z osobami nie wymienionymi w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych oraz w sprawie udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia tych umów (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-93, poz. 1446 i z 1953 r. Nr A-41, poz. 501) wprowadza się następujące zmiany:
1) termin "31 grudnia 1953 r." zastępuje się terminem "31 grudnia 1954 r.",
2) w pkt 1 po wyrazie "dostaw" dodaje się wyrazy "wyrobów gotowych".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1954 r.