Monitor Polski

M.P.1961.12.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 stycznia 1961 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 23 sierpnia 1960 r. w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 215) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1960 r. w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 69, poz. 322), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 skreśla się ust. 2,
2) w załączniku nr 1 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9. Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe związków zawodowych,

10. Kasy wzajemnej pomocy przy spółdzielniach pracy";

3) w załączniku nr 2 skreśla się pkt 1 i 2.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.