Zm.: zarządzenie z dnia 22 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytutach podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.1959.6.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 24 grudnia 1958 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 22 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytucjach podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o pozwoleniach na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie (Dz. U. Nr 44, poz. 217) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytutach podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych (Monitor Polski Nr 88, poz. 495) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Pracownicy zatrudnieni w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz organach administracji, instytutach i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych mogą podejmować się doraźnie, jako zajęcia ubocznego, wykonywania projektów w budownictwie dla gospodarki uspołecznionej i osób prywatnych w przypadku, gdy łączny koszt zamówienia według cennika obowiązującego w państwowych biurach projektów nie przekracza kwoty zł 15.000, jeżeli na wykonanie takich prac właściwy organ przełożony wyrazi zgodę, zwaną dalej «zezwoleniem»";

2)
w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 6 w następującym brzmieniu:

"6) dla pracowników wydziałów architektury i budownictwa prezydiów powiatowych rad narodowych - kierownicy tych wydziałów."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 18 listopada 1958 r.